آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

بخش اول‌: قسمت‌های مختلف ساختمان‌ فصل اول‌: قسمت‌های اختصاصی‌ ماده ۱- قسمت‌هایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌یافته باشد. ماده ۲- علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و پارک‌های متعلّقه برای مالکیت قسمت‌های اختصاصی نیز باید بطور مجزا سند مالکیت صادر… ادامه خواندن آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون تملک آپارتمان‌ها

متن کامل قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۴۳ با کلیه اصلاحات و الحاقات‌ جدید ماده ۱- مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ماده ۲- قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است… ادامه خواندن قانون تملک آپارتمان‌ها