درباره

سامانه جامع یارا با هدف تسهیل همه ی ابعاد مدیریت مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری راه اندازی گردیده است.